Поддържане и повишаване на административния капацитет

Публикувано на 9 май 2019

С цел постигане на високо качество на одитната дейност в съответствие с международните одиторски стандарти екипът на ИА СОСЕЗФ продължава да повишава своята квалификацията и да подобрява своята ефективност чрез непрекъснато професионално обучение и сертифициране по програми от акредитирани международни институции. Само за първото четиримесечие на  2019 г. осем служители на  Агенцията успяха успешно да придобият професионални международни сертификати – четирима служители придобиха международен сертификат „Сертифициран одитор в информационните технологии“ (Certified Information System Auditor) към  международната Асоциация за одит и контрол на Информационните Системи (Information Systems Audit and Control Association – ISACA) и четирима служители придобиха международен сертификат „Сертифициран професионалист в областта на одита в публичния сектор” (Certified Government Audit Professional) към Международният институт на вътрешните одитори (The institute of internal auditors – IIA).