Създаде се Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор

Публикувано на 14 ноември 2017

С Решение № 662 на Министерския съвет от 1 ноември 2017 г. се създава  Консултативен съвет по контрол и одит в публичния сектор, в състав председател, който се избира ежегодно на ротационен принцип и членове.

Участниците в съвета са в състав, както следва:

 • министърът на финансите;
 • председателят на Сметната палата;
 • началникът на кабинета на министъра на финансите;
 • директорът на Агенция за държавна финансова инспекция към министъра на финансите;
 • изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“;
 • изпълнителният директор на Изпълнителна Агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“;
 • изпълнителният директор на Агенцията по обществени поръчки;
 • ръководителят на Главния инспекторат към Министерския съвет;
 • директорът на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит” в Министерството на финансите.

При изработването на държавната политика в областта на вътрешния контрол в публичния сектор Съветът съдейства с предлагане на решения за:

а) ясно разделение на дейностите и отговорностите на контролните институции и функции в публичния сектор на страната;

б) подобряване на координацията и взаимоотношенията между основните контролни органи – Главен инспекторат, Агенция за държавна финансова инспекция, Сметна палата, Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“, Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и звената за вътрешен одит, в т.ч:

 • координиране и синхронизиране на приложимото законодателство и методология, в т.ч. даване на предложения за промяна при необходимост;
 • координиране и синхронизиране на годишните планове и обмяна на информация за резултатите от тяхната дейност;
 • предложения за съвместни проверки от контролни органи и структурни звена с контролни функции, когато това е приложимо и възможно;

в) необходимите контакти с международни партньори и други.

Съветът отчита дейността си пред Министерския съвет.