Обяви за конкурси

Обяви за конкурс за длъжностите:

1. „главен одитор“ в дирекция "Одитна дейност";

2. „главен одитор“, определена за заемане от хора с трайни увреждания в дирекция "Одитна дейност";

3. „старши експерт“ – 1 позиция в дирекция "Одитна дейност";

4. „старши одитор“ – 1 позиция в дирекция "Одитна дейност"