Нормативна уредба по ЕЗФ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1306/2013;  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32013R1306

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 908/2014;  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0908

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 907/2014;  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0907

РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32012R0966

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32013R1303

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1305/2013; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32013R1305

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 808/2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/ALL/?uri=CELEX:32014R0808

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 807/2014; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0807

РЕГЛАМЕНТ за ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 809/2014; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32014R0809

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1307/2013; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32013R1307

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 1308/2013; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32013R1308

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 640/2014; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32013D0640

ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 639/2014 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0639

ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656