Нормативна уредба по ПМДР

Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове; https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136715858

ЗАКОН за подпомагане на земеделските производители. https://www.lex.bg/laws/ldoc/2134406656

Закон за вътрешния одит в публичния сектор; https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135519287

Регламент (ЕС) № 508/2014; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=CELEX:32014R0508

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/ALL/?uri=celex:32013R1303

Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. на министъра на финансите за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз; https://lex.bg/bg/laws/ldoc/2136886961