За агенцията

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ) изпълнява функции на:

  1. Сертифициращ орган по смисъла на чл. 9 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 и чл. 12 от Регламент (ЕС) № 2021/2116 по Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

Одитните дейности във връзка с функциите на сертифициращ орган включват проверки за:

1.1. изпълнение на критериите за акредитация от Разплащателната агенция;

1.2. установяване доколко процедурите на Разплащателната агенция дават разумни гаранции, че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз, което гарантира следното:

а) че по отношение на видовете интервенции, посочени в Регламент (ЕС) 2021/2115, разходите имат съответстващ отчетен краен продукт и са извършени в съответствие с приложимите системи за управление, както и че препоръките за подобрения, ако има такива, са изпълнени;

б) че съответните трансакции са били законни и редовни по отношение на предвидените мерки в Регламент (ЕС) № 1308/2013 и Регламент (ЕС) № 1144/2014 на Европейския парламент и на Съвета, както и по отношение на специалното плащане за културата памук и подпомагането за ранно пенсиониране съгласно дял III, глава II, раздел 3, подраздел 2 и съответно член 155, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2115, както и че препоръките за подобрения, ако има такива, са изпълнени;

1.3. докладването за изпълнението по показателите за крайния продукт, осъществявано за целите на годишното уравняване с оглед на изпълнението, посочено в член 54 от Регламент (ЕС) 2021/2116, и докладването за изпълнението по показателите за резултатите, осъществявано за целите на многогодишния мониторинг на изпълнението, посочен в член 134 от Регламент (ЕС) 2021/2115, с което се доказва спазването на разпоредбите на член 37 от Регламент (ЕС) 2021/2116, са правилни;

1.4. съответствието на годишните отчети посочени в чл. 33 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/128 на Комисията от 21 декември 2021 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, проверките, обезпеченията и прозрачността с водените от Разплащателната агенция счетоводни книги и документи;

1.5. верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи и интервенционни операции и отразяват операциите, финансирани за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

1.6. защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване.

 

2. Одитен орган по смисъла на чл. 127 от Регламент (ЕС) 1303/2013 по Европейския фонд за морско дело и рибарство и чл. 77 от Регламент (ЕС) 2021/1060 по Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Одитните дейности, които се изпълняват от ИА СОСЕЗФ, имат за цел да удостоверят:

2.1. адекватността и ефективността на системите за управление и контрол на одитираните организации;

2.2. точността, верността и пълнотата на представените на Европейската комисия отчети и декларации на одитираните организации;

2.3. наличието и коректността на националния съфинансиращ елемент;

2.4. съответствие на операциите с критериите на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), съфинансирана от ЕФМДР, Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 2027 г. (ПМДРА), съфинансирана от ЕФМДРА, националното законодателство и сключения договор;

2.5. съответствието на плащанията на бенефициентите с националното законодателство, както и с действащото законодателство на Европейския съюз от момента на неговото прилагане в Република България.

 

Агенцията има пряка линия на докладване към Европейската комисия и извършва дейностите си съгласно международно признатите одиторски стандарти, приложимото законодателство и указания на ЕК.

При осъществяване на функциите си Агенцията е оперативно независима от органите, отговорни за управлението и прилагането на ПМДР, ПМДРА, от Разплащателната агенция и от органа, който е акредитирал тази разплащателна агенция.