За агенцията

Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“  (ИА СОСЕЗФ) е орган за осъществяване функции на Сертифициращ орган за извършване на сертификационен одит за верността на финансовите отчети и изградената система за контрол в Разплащателната агенция на Република България по:

  1. Европейски фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ);
  2. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР);

както  и Одитен орган по Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Вменените функциите се осъществяват съгласно международно приетите одитни стандарти в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (OB, L 347 от 20 декември 2013 г.), Делегиран Регламент (ЕС) № 907/2014 на Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметки, обезпеченията и използването на еврото (OB, L 255 от 28 август 2014 г.), Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 година за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансовото управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 255 от 28 август 2014 г.).

С цел осигуряване на ефективно управление на рисковете, като част от одитната дейност и в изпълнение на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и Съвета от 25 октомври 2012 относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.), Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията и Указанията на Европейската комисия агенцията извършва препотвърждаване на проверки на място, извършени от Разплащателната агенция, съгласно изискванията, свързани със законосъобразността и редовността на съответните транзакции, на равнище окончателни бенефициери. Дейността се извършва в съответствие с Указанията на Европейската комисия от агенцията самостоятелно или чрез възлагане по реда на Закона за обществените поръчки на външни изпълнители.

Агенцията извършва дейностите, свързани с изпълнението на функциите си като одитен орган по ЕФМДР и сертифициращ орган по ЕФГЗ и ЕЗФРСР, самостоятелно или с външна подкрепа по реда на Закона за обществените поръчки.

 Одитните дейности във връзка с функциите включват проверки за:

1. изпълнение на критериите за акредитация;

2. установяване доколко процедурите на Разплащателната агенция дават разумни гаранции, че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз и че препоръките за подобряване са формулирани и приложени;

3. съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014 на Комисията от 6 август 2014 г. за определяне на правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на разплащателните агенции и други органи, финансово управление, уравняването на сметките, правилата за проверките, обезпеченията и прозрачността (OB, L 255, 28.08.2014 г.), наричан по-нататък "Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014", с водените от Разплащателната агенция счетоводни книги и документи;

4. верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи и интервенционни операции и отразяват операциите, финансирани за сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР;

5. защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване.

 Агенцията ежегодно изготвя и представя на Европейската комисия становище, изготвено съгласно принципите и методите на одита по чл. 6 и 7 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014.

 Агенцията изготвя доклад със своите констатации относно резултатите от проверките по ал. 1 за одитирания период при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014.

Агенцията предоставя на компетентния орган за акредитацията на Разплащателната агенция и на заместник министър-председателя становището  и доклада в сроковете, определени в чл. 30 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014.

Агенцията изготвя и допълнителни доклади при искане и по указания на Европейската комисия и/или на компетентния орган.

Агенцията извършва дейностите в съответствие с приложимите указания на Европейската комисия.

Одитните дейности във връзка с функциите, които се изпълняват от агенцията, имат за цел да се удостовери:

1. адекватността и ефективността на системите за управление и контрол на одитираните организации;

2. точността, верността и пълнотата на годишните сметки и представените на Европейската комисия финансови отчети и декларации на одитираните организации;

3. наличието и коректността на националния съфинансиращ елемент;

4. съответствие на операциите с критериите на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР), съфинансирана от ЕФМДР, националното законодателство и сключения договор;

5. съответствието на плащанията на бенефициентите с националното законодателство, както и с действащото законодателство на Европейския съюз от момента на неговото прилагане в Република България.

При осъществяване на функциите си агенцията е оперативно независима от органите, отговорни за управлението и прилагането на ПМДР, от Разплащателната агенция и от органа, който е акредитирал тази разплащателна агенция.

 Агенцията се ръководи от принципите за осигуряване на ефективност и ефикасност на контрола при извършване на проверките си в подходящ срок, като взема предвид естеството и времето на извършване на трансакциите за съответната финансова година.

Общата численост на персонала в административните звена на агенцията е 32 щатни бройки.

 

Агенцията предоставя следните административни услуги:

  1. Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ.
  2. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 2)
  3. Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 3)
  4. Предоставяне на достъп до обществена информация на основание чл.28, ал.2 от АПК, във връзка с чл.16, ал.1 от Наредбата от административно обслужване.