Структура

Организационна структура на Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове”

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор: ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ

ИА СОСЕЗФ се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Той представлява Агенцията в страната и чужбина, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации. Утвърждава стратегически и годишни цели за дейността на агенцията и осъществява контрол по тяхното изпълнение. Сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията. Осъществява взаимодействие с институции, органи и организации във връзка с одитната дейност. Утвърждава становището до Европейската комисия и доклада с констатации за одитирания период при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014. Предоставя на Компетентния орган за акредитацията на Разплащателната агенция и на заместник министър-председателя, отговарящ за европейските фондове и икономическата политика, становището до Европейската комисия и доклада с констатации за одитирания период при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, най-късно до 30 януари на годината, следваща края на финансовата година, за които се отнасят. Предоставя на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на други органи на Европейския съюз информация, поискана във връзка с одитната дейност, и оказва съдействие при осъществяване на дейността им в страната. Осъществява комуникация, координация и сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита на средства по ЕФГЗ и ЕЗФРСР и Програмата за развитие на селските райони. Утвърждава годишен план за обучение на одиторския екип. Поддържа връзки с Европейската комисия по въпросите на методологията, качеството на одитната дейност, указанията и насоките за одит за сертифициране. Утвърждава наръчник за одит на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията. Утвърждава вътрешните актове, процедурите и политиките за работа в агенцията. Назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията. Разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията. Създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност. Създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

Главен секретар

Главен секретар: Теодора Чавдарова

Административното ръководство се осъществява от главен секретар. Той ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на общата администрация в агенцията. Представлява агенцията в случаите, когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията. Координира и контролира финансово-стопанската дейност на агенцията. Контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията. Контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията. Осъществява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.

Обща администрация

Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“. Общата администрация:

 1. подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор като ръководител на агенцията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване;
 2. оказва методическо съдействие на изпълнителния директор и на специализираната администрация по изпълнението на одитните ангажименти.
 3. съставя проектобюджета на агенцията за съответната година;
 4. организира и осъществява финансово-счетоводната дейност, осигурява изпълнението на бюджета и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на агенцията;
 5. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;
 6. организира и осъществява материално-техническото обслужване на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база;
 7. осигурява правнонормативното обслужване в областта на административното управление на агенцията;
 8. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции и други юрисдикции, пред които агенцията е страна;
 9. дава консултации и изготвя становища по правните въпроси на одитната дейност;
 10. участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешни актове, касаещи одитната дейност на агенцията, и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване;
 11. подпомага дирекцията от специализираната администрация при разработване на проекти на вътрешни актове, методически указания, свързани с дейността на агенцията, и разясняване прилагането на правила, регламенти и наръчници;
 12. анализира прилагането на наръчника и други вътрешни актове, приети от агенцията, и оценява действието им с цел тяхното актуализиране;
 13. подготвя и организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на агенцията;
 14. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и на другите актове по Кодекса на труда и Закона за държавния служител;
 15. изготвя длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати и проектите на длъжностни характеристики на служителите в агенцията;
 16. осъществява дейности, свързани с обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите в агенцията;
 17. организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията и извършва поддръжка на компютърната техника и програмно осигуряване;
 18. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
 19. осъществява протоколната дейност и връзките с обществеността и с медиите;
 20. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията;
 21. организира осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите в агенцията.

Специализирана администрация

Специализираната администрация на агенцията е организирана в дирекция „Сертификационен одит на Разплащателна агенция по ЕФГЗ и ЕЗФРСР“. Специализираната администрация:

 1. извършва сертификационен одит на Разплащателната агенция по отношение на ЕФГЗ и ЕЗФРСР в съответствие с приложимите регламенти и Указанията на Европейската комисия, който включва:
  1. спазване критериите за акредитация;
  2. установяване доколко процедурите на Разплащателната агенция дават разумни гаранции, че разходите, начислени по сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз и че препоръките за подобряване са формулирани и приложени;
  3. съответствието на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, с водените от Разплащателната агенция счетоводни книги и документи;
  4. верността, изчерпателността и точността на отчетите за разходи и интервенционни операции и отразяват операциите, начислени по сметка на ЕФГЗ;
  5. защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване;
 2. извършва повторни проверки на място за потвърждаване на законността и редовността на съответните транзакции на равнище окончателни бенефициери по ЕФГЗ и ЕЗФРСР в обхвата на Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) и ЕФГЗ и ЕЗФРСР извън обхвата на ИСАК;
 3. изготвя междинни констатации и препоръки;
 4. извършва контрол по проверките на място;
 5. извършва ключови дейности на одит, произтичащи от оценката на риска за:
  1. степента на изпълнението на препоръките от годишния доклад на агенцията;
  2. предприети адекватни мерки по актуализиране на правилниците, предвид измененията в приложимото българското законодателство и правото на Европейския съюз, както и препоръките от външни одиторски проверки, спазвайки критериите за акредитация;
  3. изпълняване на ефективно разписаните контроли;
  4. наличие на изграден механизъм за идентифициране на риска и оценяване на неговото въздействие върху оторизация на плащането, разплащане и осчетоводяване;
  5. процедурите и възможността да се декларира в разумно надеждна степен, че разходите, отнесени по сметка на ЕФГЗ и ЕЗФРСР, са извършени при спазване на правото на Европейския съюз;
  6. съществена степен на съответствие на годишните счетоводни отчети, посочени в чл. 29 от Регламент (ЕО) 908/2014, с водените от Разплащателната агенция счетоводни книги и записи;
  7. защитата на финансовите интереси на Европейския съюз по отношение на направени авансови плащания, получени гаранции, интервенционни резерви, както и сумите за получаване;
  8. наличие на ефективни системи за вътрешен контрол, гаранции за съответствие на дейността на Разплащателната агенция с изискванията на българското законодателство и правото на Европейския съюз;
 6. извършва проверки на системите за контрол на Разплащателната агенция за:
  1. процедури по договаряне на помощта;
  2. процедури за разрешаване на плащане, които включват административни проверки и проверки на място;
  3. процедури за извършване на плащане – включващи проверки за потвърждаване, че единствено одобрени заявления са предмет на плащане, както и че плащането е извършено правилно;
  4. счетоводни процедури – включващи контрол на записаните в главната счетоводна книга операции;
  5. процедури за управление на дълга – включващи проверки за признаването на всички дължими суми, както и вписването в главната счетоводна книга на длъжника на всички такива задължения, както и събирането на възстановявания за нередности, налози и други вземания;
  6. процедури за авансови плащания и гаранции – включващи проверки за гарантиране, че те са надлежно разрешени, че са ясно разграничими в документите, като техният статус се наблюдава редовно, както и че гаранциите са валидни и в сила, докато свързаните с тях авансови плащания бъдат възстановени;
 7. докладва за изпълнението на план или планове за действие, за въведените механизми за мониторинг и за осъществения напредък по оставащите за изпълнение действия, в случай че Разплащателната агенция е разработила план или планове за действие, посочени в годишния доклад за дейността, свързан с декларацията за достоверност на Главна дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ при Европейската комисия, с цел да бъдат отстранени сериозни слабости в системата за вътрешен контрол на Разплащателната агенция, констатирани чрез одити от страна на Европейския съюз или Европейската сметна палата;
 8. изготвя одитна стратегия и одитна програма съгласно Указанията на Европейската комисия;
 9. проверява дейността на Разплащателната агенция за съответствие с критериите за акредитация, посочени в Приложение I на Делегиран регламент (ЕС) № 907/2014;
 10. извършва съществени проверки на оперативни и неоперативни транзакции:
  1. проверява извадка от транзакции по отношение на ЕФГЗ в обхвата на ИСАК и извън обхвата на ИСАК;
  2. проверява извадка от транзакции по отношение на ЕЗФРСР в обхвата на ИСАК и извън обхвата на ИСАК;
  3. констатира грешки;
  4. извършва оценка на грешките;
  5. дава препоръки;
 11. за равняване на месечните, тримесечните и годишните декларации по ЕФГЗ и ЕЗФРСР:
  1. извършва проверка;
  2. констатира грешки;
  3. извършва оценка на грешките;
  4. дава препоръка;
 12. извършва преглед за спазване на финансовите тавани и финансовите планове;
 13. преглежда Декларацията за управление и изготвя и издава одитно становище относно нея;
 14. изготвя доклад съгласно Указанията на Европейската комисия;
 15. изпълнява допълнителни одитни ангажименти, възложени от Компетентния орган.

Служителите от специализираната администрация следва да отговарят на изискванията на чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.