Структура

Организационна структура на Изпълнителна агенция “Сертификационен одит на средства от Европейските земеделски фондове”

Изпълнителен директор

Изпълнителен директор: ЛЪЧЕЗАР СПАСОВ

ИА СОСЕЗФ се ръководи и представлява от изпълнителен директор. Той представлява Агенцията в страната и чужбина, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите и задачите на агенцията, както и връзките й с други институции, органи и организации. Утвърждава стратегически и годишни цели за дейността на агенцията и осъществява контрол по тяхното изпълнение. Сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на агенцията. Осъществява взаимодействие с институции, органи и организации във връзка с одитната дейност. Утвърждава становището до Европейската комисия и доклада с констатации за одитирания период при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014. Предоставя на Компетентния орган за акредитацията на Разплащателната агенция и на заместник министър-председателя, отговарящ за европейските фондове и икономическата политика, становището до Европейската комисия и доклада с констатации за одитирания период при спазване изискванията на чл. 5 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 908/2014, най-късно до 30 януари на годината, следваща края на финансовата година, за които се отнасят. Предоставя на Европейската сметна палата, на Европейската комисия и на други органи на Европейския съюз информация, поискана във връзка с одитната дейност, и оказва съдействие при осъществяване на дейността им в страната. Осъществява комуникация, координация и сътрудничество със структурите на Европейския съюз, Европейската сметна палата и с други институции, органи и организации в областта на одита на средства по ЕФГЗ и ЕЗФРСР и Програмата за развитие на селските райони. Утвърждава годишен план за обучение на одиторския екип. Поддържа връзки с Европейската комисия по въпросите на методологията, качеството на одитната дейност, указанията и насоките за одит за сертифициране. Утвърждава наръчник за одит на средствата от ЕФГЗ и ЕЗФРСР. Утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание на агенцията. Утвърждава вътрешните актове, процедурите и политиките за работа в агенцията. Назначава държавните служители в агенцията, изменя и прекратява служебните правоотношения с тях. Сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение в агенцията. Разрешава отпуските и командирова служителите на агенцията. Създава съвети като консултативни звена за решаване на проблеми от неговата компетентност. Създава работни групи за изпълнение на конкретни задачи. Осъществява и други функции, възложени му със закон или с друг нормативен акт.

Главен секретар

Главен секретар: Теодора Чавдарова

Административното ръководство се осъществява от главен секретар. Той ръководи, координира и контролира функционирането и дейността на общата администрация в агенцията. Представлява агенцията в случаите, когато изрично е упълномощен от изпълнителния директор. Създава условия за нормална и ефективна работа на звената в агенцията. Координира и контролира финансово-стопанската дейност на агенцията. Контролира дейността по стопанисването и управлението на държавната собственост, предоставена на агенцията. Контролира и отговаря за работата с документите и за тяхното съхраняване. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите в агенцията. Осъществява и други дейности, възложени му от изпълнителния директор.

Обща администрация

Общата администрация на агенцията е организирана в дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“. Общата администрация:

 1. подпомага осъществяването на правомощията на изпълнителния директор като ръководител на агенцията, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване;
 2. оказва методическо съдействие на изпълнителния директор и на специализираната администрация по изпълнението на одитните ангажименти.
 3. съставя проектобюджета на агенцията за съответната година;
 4. организира и осъществява финансово-счетоводната дейност, осигурява изпълнението на бюджета и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на агенцията;
 5. подпомага изпълнителния директор в управлението на финансовите ресурси на агенцията;
 6. организира и осъществява материално-техническото обслужване на агенцията, ремонта и поддръжката на материалната база;
 7. осигурява правнонормативното обслужване в областта на административното управление на агенцията;
 8. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдебните институции и други юрисдикции, пред които агенцията е страна;
 9. дава консултации и изготвя становища по правните въпроси на одитната дейност;
 10. участва в разработването на проекти на нормативни и вътрешни актове, касаещи одитната дейност на агенцията, и дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване;
 11. подпомага дирекцията от специализираната администрация при разработване на проекти на вътрешни актове, методически указания, свързани с дейността на агенцията, и разясняване прилагането на правила, регламенти и наръчници;
 12. анализира прилагането на наръчника и други вътрешни актове, приети от агенцията, и оценява действието им с цел тяхното актуализиране;
 13. подготвя и организира провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки за нуждите на агенцията;
 14. изготвя документите, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения на служителите, както и на другите актове по Кодекса на труда и Закона за държавния служител;
 15. изготвя длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите и работните заплати и проектите на длъжностни характеристики на служителите в агенцията;
 16. осъществява дейности, свързани с обучението, квалификацията и преквалификацията на служителите в агенцията;
 17. организира внедряването на нови информационни и комуникационни технологии в агенцията и извършва поддръжка на компютърната техника и програмно осигуряване;
 18. осигурява взаимодействието с автоматизираните информационни системи, функциониращи в други държавни органи и институции;
 19. осъществява протоколната дейност и връзките с обществеността и с медиите;
 20. организира и осъществява деловодната и архивната дейност в агенцията;
 21. организира осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на служителите в агенцията.

Специализирана администрация

Специализираната администрация на агенцията е организирана в дирекция "Одитни дейности по европейските земеделски фондове" и дирекция "Одитни дейности по Европейския фонд за морско дело и рибарство".

 Дирекция "Одитни дейности по европейските земеделски фондове" изготвя и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията:

1. стратегии за одитната дейност, както и тяхната ежегодна актуализация;

2. одитна програма/план за извършване на одитните ангажименти, включително одиторските извадки;

3. разпределение на одиторите в одиторски екипи;

4. образци на работните документи;

5. одитни доклади за резултатите от извършените проверки;

6. годишни становища в съответствие с чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО) № 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005 и (ЕО) № 485/2008 на Съвета;

7. план за обучение на служителите, както и неговата ежегодна актуализация.

 Дирекция "Одитни дейности по Европейския фонд за морско дело и рибарство" изготвя и предлага за утвърждаване от изпълнителния директор на агенцията:

1. стратегии за одитната дейност, както и тяхната ежегодна актуализация;

2. одитна програма/план за извършване на одитните ангажименти, включително одиторските извадки;

3. разпределение на одиторите в одиторски екипи;

4. образци на работните документи;

5. одитни доклади за резултатите от извършените проверки;

6. годишни контролни доклади и одитно становище по смисъла на чл. 127 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета;

7. план за обучение на служителите, както и неговата ежегодна актуализация.

Дирекциите  осъществяват одитните дейности в съответствие с изискванията на приложимите регламенти на Европейския съюз и международно признатите одитни стандарти по отношение на дейността на:

1. органите, които осъществяват функции по управление и контрол на средствата от съответните фондове;

2. лицата – бенефициери, във връзка с изпълняваните от тях проекти по схеми и мерки, съфинансирани със средства от съответните фондове.

Директорите на дирекциите участват в извършването на последващи прегледи на качеството на одитната дейност.

Одиторите, в двете дирекции, следва:

1. да са дееспособни лица;

2. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и да не са лишени по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;

3. да имат завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен "магистър" или "бакалавър";

4. да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или сертификат "дипломиран експерт-счетоводител", издаден от Института на дипломираните експерт-счетоводители, или валиден един от следните международно признати сертификати: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Association of Chartered Certified Accountants qualification (ACCA), Certified Information Systems Auditor (CISA), Certified Fraud Examiner (CFE); валидността на съответния сертификат се удостоверява от неговия издател.

Одиторите, следва да притежават сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите, или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор.