Профил на купувача

НомерИмеТипОбектСтойностРОП номерВидСъздадена
12Изграждане на климатична инсталация в ИА СОСЕЗФОбществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПСтроителство44594.099089740събиране на оферти с обява1 юли 2019
11Изграждане на климатична инсталация в ИА СОСЕЗФ - ПРЕКРАТЕНАОбществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПСтроителство44594.099089194събиране на оферти с обява14 юни 2019
10Поддръжка на лицензи за софтуерен продукт Pentana и предоставяне на допълнителни специализирани услуги, свързани с обновяването на функционалностите на софтуера

Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги51224.809085777събиране на оферти с обява19 февруари 2019
9"Доставка на два броя автомобили за нуждите на ИА СОСЕЗФ"ПроцедурaДоставки125 000 лв.05367-2019-0001публично състезание11 февруари 2019
9„Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от eвропейските земеделски фондове“ Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги70 0009084850събиране на оферти с обява14 януари 2019
8Доставка на високопроходим автомобилПроцедурaДоставки81950.0005367-2018-0002публично състезание20 август 2018
7Доставка на хардуерПроцедурaДоставки94100.0005367-2018-0001публично състезание20 август 2018
8Закупуване на софтуер (софтуерен лиценз) за анализ на (гео)пространствени данниОбществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги150009078022събиране на оферти с обява3 юли 2018
5Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana, изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез Excel и преконфигуриране на полетаОбществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги45840.129073678събиране на оферти с обява9 март 2018
7Закупуване на нови лицензи за софтуерен продукт Pentana, версия 5, поддръжка на лицензи, изграждане на автоматизиран одитен доклад в софтуерен продукт Pentana и изграждане на нов изглед или автоматизирано извличане на данните чрез ExcelОбществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги44667.009072842събиране на оферти с обява8 февруари 2018
6Доставка на хардуер за ИА СОСЕЗФПроцедурaДоставки82700.0005367-2017-0004публично състезание16 ноември 2017
5Подпомагане на одитната дейност на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ чрез извършване на одит за съответствието на действащите национални наредби, регламентиращи Директни плащания 2014-2020 и мерките по Програмата за развитие на селските райони, с приложимото право на ЕСПроцедурaУслуги162666.6705367-2017-0003публично състезание13 октомври 2017
4Доставка на хардуер за нуждите на ИА СОСЕЗФПроцедурaДоставки125445.8305367-2017-0002публично състезание24 август 2017
4Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в чужбина на служителите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги70000.009066953събиране на оферти с обява4 август 2017
3Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти по две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитна дейност; Обособена позиция № 2 Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажименти по ЕЗФРСРПроцедурaУслуги150000.0005367-2017-0001публично състезание9 май 2017
2Осигуряване на автомобилен превоз на територията на Република България на служителите на ИА СОСЕЗФ при извършване на одитни ангажиментиПроцедурaУслуги150000.0005367-2016-0002публично състезание2 декември 2016
3Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на оценка на съответствието на вътрешни правила и процедури на РА за управление и контрол с изискванията на приложимата национална и Европейска нормативна рамкаОбществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги70000.009059118събиране на оферти с обява25 ноември 2016
2Подпомагане на Изпълнителна агенция ,,Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА „СОСЕЗФ“) при извършване на детайлна проверка на оперативни трансакции, за целите на провеждане на годишния сертификационен одит за финансовата 2016 г.Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги70000.009058599събиране на оферти с обява15 ноември 2016
1Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на одитния процес в ИА СОСЕЗФПроцедурaДоставки130000.00757437публично състезание11 ноември 2016
1Предмет на настоящата обществена поръчка са услуги, свързани с подпомагане при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и провеждане на заключително обучение за служителите на Изпълнителната агенция. В обществената поръчка са включени две дейности, както следва: Дейност № 1 – Подпомагане при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“; Дейност № 2 - Провеждане на заключително обучение за служителите от специализираната администрация на Изпълнителната агенция. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е Република България. Одитната методология трябва да е в съответствие с международно приетите одитни стандарти, и с приложимата нормативна рамка, в това число европейско законодателство, национално законодателство и указания на ЕК, подробно описани в Техническата спецификация.Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОПУслуги70000.009056680събиране на оферти с обява19 Септември 2016