СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

1.Сигналите се подават до изпълнителния директор чрез служител от дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“, които осигуряват деловодно обслужване и отразяване на движението на документите в администрацията на агенцията.

2. Сигналите могат да бъдат писмени или устни.

2.1. Писменият сигнал се подава чрез формуляр по образец (Приложение №1) към „Правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и за последващи действия по тях в Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове”, посредством:

1. подаване по електронен път на имейл signali@caaf.bg;

2. лично предаване на служител от дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“, които осигуряват деловодно обслужване и отразяване на движението на документите в администрацията на агенцията;

3. пратка на адреса на ИА СОСЕЗФ: бул. „Витоша“ № 15, ет. 5, София 1000, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“. При получаване на писмен сигнал чрез пратка служителят от дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“, който осигуряват деловодно обслужване и отразяване на движението на документите в администрацията на агенцията, съставя протокол с подробно описание на съдържанието на пратката. Протоколът е неразделна част от преписката по сигнала.

2.2. Устният сигнал се подава на тел. 02/943 43 83 или чрез предварително уговорена лична среща със служителя от дирекция „Финансово-стопанска и административно-правна дейност“, които осигуряват деловодно обслужване и отразяване на движението на документите в администрацията на агенцията, по искане на сигнализиращото лице. Сигналът се документира чрез попълване на формуляр по образец (Приложение № 1).