Име
Предмет на настоящата обществена поръчка са услуги, свързани с подпомагане при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и провеждане на заключително обучение за служителите на Изпълнителната агенция. В обществената поръчка са включени две дейности, както следва: Дейност № 1 – Подпомагане при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“; Дейност № 2 - Провеждане на заключително обучение за служителите от специализираната администрация на Изпълнителната агенция. Мястото на изпълнение на обществената поръчка е Република България. Одитната методология трябва да е в съответствие с международно приетите одитни стандарти, и с приложимата нормативна рамка, в това число европейско законодателство, национално законодателство и указания на ЕК, подробно описани в Техническата спецификация.
Тип
Обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 от ЗОП
Номер
1
Обект
Услуги
Стойност
70000.00
РОП номер
9056680
Вид
събиране на оферти с обява
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
обява по чл. 187, ал. 1 от ЗОП за събиране на офертиdocx_Obrazec_Obqava
Указание за участие в обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.З от Закона за обществени поръчки за „Подпомагане на Сертифициращия орган при разработване на одитна методология за целите на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от ЕЗФUkazanie_OP_ROP
Образец на ЕЕДОПEEDOP
Образци на декларации, техническо и ценово предложениеObrazci
Проект на договорContract
Указания на Европейската комисияУказания ЕК
Протокол от работата на комисиятаProtokol_komisia
ДоговорContract_signed
Техническа спецификация, Техническо предложение, Ценово предложениеTS
документCP
документTP