Име
Доставка и внедряване на специализиран софтуер за управление на одитния процес в ИА СОСЕЗФ
Тип
Процедурa
Номер
1
Обект
Доставки
Стойност
130000.00
РОП номер
757437
Вид
публично състезание
Наименование на документаДата на публикуванеДокумент
Решение № ОП-3/11.11.2016г.Решение
Обявление за обществена поръчкаОбявление
Документацияpublichno-sastezanie
ЕЕДОПEEDOP
Проект на договорDogovor_soft
Разяснение по постъпили въпросиRazqsnenie
Протокол от работата на комисиятаProtokol_komisia_p
Решение за класиранеРешение-класиране-п
ДоговорDogovor_soft_signed
Техническо предложениеTehnichesko predlojenie
Ценово предложениеCenovo predlojenie