Работна среща за обмяна на опит между представители на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и Одитния орган на Черна гора

Публикувано на 1 юли 2024

В периода 10-13 юни 2024 г. в България се проведе работна среща за обмяна на опит между представители на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ и Одитния орган на Черна гора. По време на срещата беше представен опитът на България по отношение на одита на средствата от европейските фондове за подкрепа на политиките в областта на земеделието, селските райони, рибарството и аквакултурите. И двете страни заявиха удовлетвореността си от срещата и подчертаха своя интерес за задълбочаване на сътрудничеството.

In the period June 10-13, 2024, a working meeting was held in Bulgaria to exchange experience between representatives of the Executive Agency "Certification Audit of the European Agricultural Funds" and the Audit Authority of Montenegro. During the meeting, Bulgaria's experience with regard to the audit of the European funds to support policies in the field of agriculture, rural areas, fisheries and aquaculture was presented. Both sides expressed their satisfaction with the meeting and emphasized their interest in deepening cooperation.