Служители от ИА СОСЕЗФ взеха участие в обучителен семинар на тема „Одит и контрол на Европейските структурни и инвестиционни фондове 2014-2020“ в гр. Рим, Италия.

Публикувано на 28 ноември 2017

В периода от 9-10 ноември 2017 г. в гр. Рим, Италия се преведе семинар с интерактивна насоченост, като участие взеха лектори от Хърватския одитиращ орган, от Министерство на финансите на Република Латвия – отдел „Одит на средствата от Европейския съюз“, Европейска сметна палата и Първа инвестиционна банка АД – дирекция „Международни правни въпроси“.

Участниците в обучението бяха представители на публичните органи, отговарящи за одита и контрола на средствата от ЕСИФ за периода 2014-2020 г., т.е. Управляващи органи, Сертифициращи органи, Одитиращи органи от Република Латвия, Хърватска, Холандия, Чехия, Румъния и България.

Бяха обхванати следните важни теми: Изисквания за одит и контрол към органите за управление, сертифициране и одит през 2014-2020 г; Как да извършим одит на декларацията за управление; Как следва да се подготви най-добре управляващият орган за одитни посещения; Какво очаква одитиращият орган от управляващия орган / Междинното звено по отношение на контрола и одита; Избиране на подходящ метод за одит на операции / проекти / искания за плащане; Предизвикателства при одита на годишните отчети; Системен одит; Документацията за одита; Откриване и управление на грешки, нередности и измами; Одит от Европейската сметна палата; Одит на изпълнението.

Проведоха се няколко практически упражнения и дискусии по реални казуси. Обсъдиха се конкретни въпроси, поставени от участниците като лекторите, благодарение на богатия си практически опит, предложиха варианти на решение за всеки от тях.

Обучението беше изключително полезно и във връзка с поемане на функциите по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 на ИА СОСЕЗФ и за създаване на ползотворни контакти с одитните органи на останалите страни членки.