СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ИА СОСЕЗФ ОБМЕНИХА ОПИТ С КОЛЕГИ ОТ ОДИТНИТЕ ОРГАНИ НА КРАЛСТВО ХОЛАНДИЯ И РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ В ПЕРИОДА ОТ 27-28 СЕПТЕМВРИ 2018 Г.

Публикувано на 1 октомври 2018

В периода 27-28.09.2018 г. в гр. София, се проведе обучение за обмен на добри практики с представители на Холандския и Словенския одитен орган. Водещи лектори на събитието бяха г-н  Петрус  Власвелд – ръководител на Холандския Одитен орган и г-жа Наташа Прах – ръководител на отдел в Словенския Одитен орган.

Обучението обхвана следните основни теми свързани с одитната дейност по Европейския фонд за морско дело и рибарство:

-  методология за извършване на системни одити, одити на операциите и одити на финансовите отчети, вкл. планиране, определяне на извадки, оценка на грешки;

-  практически аспекти на прилагането на насоките на ЕК и промени в нормативната уредба;

-  доклади и одиторски становища;

-  практически казуси и примери;