Закриващо събитие за представяне на резултатите от изпълнение на финансов план по ОПДУ

Публикувано на 22 февруари 2019

На 20.02.2019 г. в офиса на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на Европейките земеделски фондове“ на бул. „Витоша“ № 15, се проведе закриващо събитие за представяне на постигнатите резултати от изпълнението на финансовия план, финансиран чрез бюджетна линия № BG05SFOP001-4.002-0011 с наименование „Осигуряване на ефективното функциониране на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от Европейските земеделски фондове“ по Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” на Оперативна програма „Добро управление".
На събитието присъстваха представители на хоризонталните структури, свързани с програмиране, наблюдение, управление, контрол, координация и сертифициране на ЕСИФ.